NVV+ Project

Introductie

ACF Studies zet zich in om verantwoord te leren en te leven in een tijd waarin waarheid (b)lijkt te veranderen – wat gisteren waar was, is vandaag ‘alweer achterhaald’, zo zegt men, zodat waarheid vaak relatief is aan (persoonlijke) omstandigheden – wat voor jouw waar is, hoeft niet waar te zijn voor mij’.

Bijbelvertalingen zijn niet vrij van deze tendens en interpreteren soms meer dan dat ze vertalen.

Ik wil een Nederlandse Vrije Vertaling van de Bijbel ’te maken’ op basis van de Staten Vertaling met Strong-codering en een Vernieuwde NBG (voor hen die zich het meeste ‘thuisvoelen’ in die vertaling), ook met Strong-codering, zodat ieder voor zich onderzoek kan doen naar de oorspronkelijke bron tekst van de Bijbel, daar ik overtuigd ben dat Gods Woord de absolute en onfeilbare waarheid is, voor tijd en eeuwigheid

Deze vertalingen wil ik als publiek eigendom vrij beschikbaar wil maken, i.e. vrij om te kopiëren, bewerken, verspreiden.

Daarnaast heb ik een ook Nederlandse versie van de het bekende Hebreeuwse (BDB) en Griekse (Thayer) Woordenboek voor TheWord en MySword beschikbaar gemaakt.


Reden

Ik werd geïnspireerd een vrije Nederlandse vertaling te maken, door het lezen en gebruik van de World English Bible (WEB), een moderne, vrije (= publiek eigendom) vertalingen van de KJV, vrij voor gebruik en distributie.

Deze vertaling zal werken binnen gratis Bijbelstudie software zoals TheWord, E-Sword, MySword (voor Android) en ACF Studies – de toekomst voor de komende generatie (zo niet de huidige generatie).

Het is moeilijk (gebleken) om huidige modules, zoals de NBG, HSV, NBV als betaalde modules legaal beschikbaar te krijgen, waardoor deze fantastische Bijbelstudie programma’s en methodes om Gods Woord dichter bij de (moderne) Nederlandse mens te brengen, ondergebruikt blijven.

Gods Woord is ons ‘vrij’ gegeven (2Co 2:17), alhoewel er nogal wat bloed, zweet en tranen van martelaren zoals bijvoorbeeld William Tyndale aan te pas is gekomen. Maar William met name, had zich stellig voor genomen, dat de gewone man meer van Gods Woord zou begrijpen, dan de zogenaamde ‘theologen’ van zijn tijd, die zelf beleden Gods Woord niet te begrijpen en het daarom gevaarlijk vonden om Gods Woord aan het ‘gewone’ ongeletterde te geven – een klassiek voorbeeld van de blinde die de blinden probeert te (mis)leiden!

Ik wil graag met een Vrije Vertaling, Gods Woord dichter bij het gewone volk brengen, met de mogelijkheid om gemakkelijk toegang te hebben tot de brontekst van de Bijbel voor verdere zelfstudie.

Daartoe wil ik de Strong-codering toevoegen, die het voor iedereen mogelijk maakt uitgebreidere studie te doen naar de brontekst van de Bijbel. Vertaalde woorden kunnen op een dieper niveau vergeleken worden, zonder dat kennis van het Hebreeuws of Grieks vereist is. De Strong-codering verwijst naar bijbehorende Lexicons, die in de Bijbelstudie Software gratis beschikbaar is, wat onderzoek snel en handig maakt.


Doelgroep

Iedereen die Gods Woord (digitaal) wil bestuderen en gemakkelijk toegang wil hebben tot de brontekst.


Uitdaging

Vertalers van Engelse Bijbelboeken zeggen uit ervaring dat dit een mega project is, waar ik dus wat enthousiaste medewerkers zoek, die verschillende boeken willen vertalen volgens onderstaande principes, om het proces te kunnen versnellen en verbeteren (elkaar aanvullen of corrigeren).

Ik heb net als velen weinig (extra) tijd, maar ik vertrouw dat onze tijden in Gods hand zijn en ik geloof dat als wij met Gods levende Woord bezig zijn, met deze ambitie dat anderen Hem in Zijn Woord ijverig kunnen zoeken, dat Hij onze tijd kan maximaliseren en extra (boven verwachting) kracht en passie kan geven.


Beoogde werkwijze

* Ik heb alle 66 Bijbelboeken in afzonderlijke Word Documenten opgedeeld, die door verschillende mensen vertaald kunnen worden om het proces te versnellen.
   Het zal door 1 of 2 andere gelezen worden (‘proofreading’), voordat het gepubliceerd zal worden.
   > Zie
Download VNBG Documenten & Download NVV Documenten

* Updates worden door ACF Studies gepubliceerd in samenwerking met TheWord – je kunt hier alvast werk kopieën downloaden (klik ‘koppeling opslaan als …’): NVV.ont (met strong codes en vertalers voetnoten) / NVV+.ont (met strong codes en vertalers voetnoten en oorspronkelijke vertaling) / VNBG.ont (vernieuwde NBG met strong codes en vertalers voetnoten).

* Commentaar en reacties via de website worden bestudeerd en kan leiden tot verbeteringen en aanpassingen in updates.


Regels en filosofie voor ‘vertalen’

* NVV Vertaling is gebaseerd op de Staten Vertaling met Strong codering, met gebruik van moderne (begrijpbare) woorden en (goed) lopende zinnen, waarbij in principe ‘alle’ originele Hebreeuwse en Griekse woorden gebruikt en vertaald worden, met de mogelijkheid brontekst gemakkelijk zelf te onderzoeken.

* Ik vertaal met gebruik van een Word Document, waar ik:

> in eerste instantie verouderde woorden door een modernere vertaling vervang (ik vergelijk allereerst met de Engels talig versie KJV, dan de WEB + KJV-A vertaling en kijk voor synoniemen hoe andere Nederlandse vertalingen woorden hebben vertaald). Dit doe ik zelf in TheWord Bijbelstudie software.

> Om het beter leesbaar te maken is de punctuatie en sommige (dubbele) woorden, met hun aanverwante Strong’s nummers, weggelaten of verplaatst in de regel.

Bijvoorbeeld in Gen 1:6 En God<WH430> zei<WH559>: er zij<WH1961> een uitspansel<WH7549> in het midden<WH8432> van de wateren<WH4325>, dat<WH1961> scheiding maakt<WH914> tussen<WH996> de wateren<WH4325><RF q=*>Origineel ‘tussen de wateren en wateren’<Rf> waar ik dus ‘de wateren<WH432>’ als dubbel woord heb weggelaten, wat vermeld wordt in de voetnoot (<RF>).

* De inhoud van een Word document importeer ik in NVV+.ont (text file), wat gelezen en automatisch geïndexeerd wordt in TheWord programma (mits de juist formattering en regelnummers in acht genomen zijn (i.e. Bijbel tekst moet bestaan uit 31102 regels, dit is het aantal verzen in de Bijbel volgens de SV – als dit niet stipt wordt aangehouden, zal de vers referentie niet meer kloppen).


Interesse, op- of aanmerkingen?

Heb je interesse, op- of aanmerkingen, contact of email ACFStudies (alex–AT-acfstudies.nl).

Reacties zijn gesloten.