Jona

Hieronder vind je een basis indeling uit de NBG, gedownload van de Bijblia website.

Lees de gedeelten aandachtig door en noteer vragen of inzichten.

Download als document (32 Jona.doc) of als deel van ACF Studie pakket.
.

Jona 1:1-17 Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai: (2) Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. (3) Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar Jafo en vond een schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. (4) Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. (5) De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. (6) En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: Hoe kunt gij zo vast slapen! Sta op, roep tot uw god, misschien zal die god onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. (7) En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. (8) Toen zeiden zij tot hem: Deel ons toch mee, door wiens schuld dit onheil ons treft; wat is uw bedrijf en vanwaar komt gij, wat is uw land en van welk volk zijt gij? (9) En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeer en ik vrees de Here, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. (10) Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden tot hem: Wat hebt gij toch gedaan? want die mannen wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heren, want dat had hij hun medegedeeld. (11) En zij vroegen hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. (12) Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. (13) Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. (14) Toen riepen zij tot de Here en zeiden: Ach, Here, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want Gij, Here, hebt gedaan gelijk U behaagde. (15) Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden. (16) En de mannen vreesden de Here met grote vrees, en zij slachtten de Here een offer en deden geloften. (17) En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.

Jona 2:1-10 En Jona bad tot de Here, zijn God, uit het ingewand van de vis. (2) Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de Here en Hij antwoordde mij; uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem. (3) Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij; al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. (4) En ik, ik zeide: verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? (5) Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden. (6) Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer; de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trokt Gij mijn leven uit de groeve omhoog, o, Here, mijn God! (7) Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Here, en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. (8) Zij die nietige afgoden dienen, geven Hem prijs, die hun goedertieren is. (9) Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren. (10) En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge.

Jona 3:1-10 Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona: (2) Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. (3) Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord des Heren. Nineve nu was een geweldig grote stad, van drie dagreizen. (4) En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zeide: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd! (5) En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden. (6) Toen het woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. (7) En men riep uit en zeide in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. (8) Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. (9) Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. (10) Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Jona 4:1-11 Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. (2) En hij bad tot de Here en zeide: Ach, Here, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. (3) Nu dan, Here, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. (4) Maar de Here zeide: Zijt gij terecht vertoornd? (5) Jona nu was buiten de stad gegaan en had zich ten oosten van de stad neergezet; hij had daar voor zich een hut gebouwd en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. (6) En de Here God beschikte een wonderboom, die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegdheid af te brengen. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. (7) Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm, die de wonderboom stak, zodat deze verdorde. (8) En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij amechtig neerzonk en wenste dat hij sterven mocht, zeggende: Het is mij beter te sterven dan te leven. (9) Maar God vroeg Jona: Zijt gij terecht vertoornd over de wonderboom? En hij antwoordde: Terecht ben ik vertoornd, ten dode toe. (10) Toen zeide de Here: Gij wildet de wonderboom sparen, waarvoor gij u geen moeite hebt gegeven en die gij niet hebt doen groeien, die in een nacht is ontstaan en in een nacht is vergaan. (11) Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?

 

Verzen in de Bijbel die Jona als historische figuur benoemen

2Kon 14:23-25 In het vijftiende jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israel, koning te Samaria; hij regeerde eenenveertig jaar. 24 Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israel had doen bedrijven. 25 Hij heroverde het gebied van Israel, van de weg naar Hamat tot de zee der Vlakte, volgens het woord dat de Here, de God van Israel, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat-hachefer.

Mat 12:39-40 Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. (40) Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.

Mat 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Luk 11:29-32 Toen de scharen te hoop liepen, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. (30) Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten teken geworden is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. (31) De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. (32) De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier.

.

Verzamel achtergrond informatie

Zoek allereerst antwoorden in het Bijbelboek dat je bestudeert, daarna in andere Bijbelboeken en dan pas in bronnen zoals een Bijbelse encyclopedie, een Bijbels handboek of een computer programma.
 • Wie heeft het boek geschreven?
 • Aan wie werd het geschreven?
 • Waar werd het geschreven?
 • Wanneer werd het geschreven?
 • Wat was de aanleiding voor het schrijven van dit boek?
 • Wat voor soort literatuur is dit boek?
 • Wat is de geschiedkundige achtergrond van het boek?
 • Wat is de sfeer van het boek?
 • Wat zijn de sleutelwoorden (kernwoorden in verschillende secties)?
 • Wat is het belangrijkste thema van dit boek?
 • Wat is het sleutelvers (een vers wat het thema onderstreept)?
 • Wat voor Boek titel zou jij aan dit boek geven?
 • Wat voor toepassingen zie jij in dit boek voor je eigen leven?
.

Verwerking vragen

1. Waarom bleef Jona niet ‘gewoon’ thuis in onwil en ongehoorzaamheid?

Dacht hij echt de tegenwoordigheid (en roep) van de Heer te kunnen ontlopen, alsof God alleen in Israel was? Hoe beleef jij dat God alom tegenwoordig is?

 

2. Zeg jij ook wel eens ‘mooie’ dingen die tegenstrijdig zijn met de manier waarop je leeft?

1:9  “En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de HERE” – hoe kan hij zeggen dat hij de Here vreest, als hij ongehoorzaam van Hem wegloopt?

 

3. Wat vind je ervan dat Jona zo eerlijk over zijn falen, onwil en ongehoorzaamheid schrijft?

Ben jij net zo eerlijk over je vallen en opstaan als Jona?

 

4. Als jij joods was en dit las over 1 van je eigen profeten, hoe zou je dat op jezelf betrekken?

a. ‘Dat overkomt mij nooit’. ‘Ik spreek Gods woorden uit en deel Zijn hart volkomen.

b. Tjonge, je kan dus profeteren, maar totaal niet begaan zijn met de dingen waar God mee begaan is. Hoe zou dat bij mij eigenlijk zijn?

c. Hoe zijn de joden nu begaan met het lot van de heidenen? En hoe ben ik begaan met het lot van hardnekkige zondaren?

d. Anders: ….

 

5. Wat zijn jouw gevoelens voor hardnekkige zondaren: lijk je daarin op God of op Jona?

Is er een volk of cultuur die volgens jou onwaardig is voor Gods genade, liefde, geduld en trouw?

Jona wilde Nineve vernietigd. Verlang jij liever oordeel in plaats van oplossing?

 

6. Jona’s boodschap was ‘hel en verdoemenis’

Kan dat deel zijn van onze evangelie boodschap of pertinent niet, omdat het een boodschap is met goed nieuws, nieuwe hoop, alleen maar over Gods liefde?

 

7. Was is de les van de verdorde boom?

 

8. Is het boek Jona historisch betrouwbaar?

.

>