Verplicht voedsel weigeren

Hoe ging Daniel en zijn vrienden om met ‘verplicht’ voedsel?

De profeet Daniel

Wellicht is het nu onze tijd om ook het ‘koning voedsel’ van gezondheid verstrekkende en verzekerende vaccins te (willen) weigeren en de (onwetende, ook al niet voor zichzelf denkende) ‘oversten’ te tonen, dat dit juist tot versterking van onze gezondheid kan dienen!

Toen beval de koning Aspenaz, het hoofd zijner hovelingen, enige Israelieten te laten komen, uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, (4) knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeen. (5) En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn, die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende drie jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. (6) Nu bevonden zich onder hen enige Judeeers: Daniel, Chananja, Misael en Azarja; (7) de overste der hovelingen gaf hun andere namen: Daniel noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, Misael Mesak en Azarja Abednego. (8) Daniel nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. (9) Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen; (10) doch de overste der hovelingen zeide tot Daniel: Ik vrees, dat mijn heer, de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zoudt beladen bij de koning. (11) Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniel, Chananja, Misael en Azarja had toegevoegd: (12) Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken; (13) laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijze eten, door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. (14) Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende tien dagen de proef, (15) en na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden. (16) Voortaan nam de kamerdienaar hun spijze en de wijn die zij drinken moesten, weg en gaf hun groenten. (17) En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. (18) Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar. (19) De koning sprak met hen; en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Chananja, Misael en Azarja, en dezen traden in dienst bij de koning.

Toen waren er 4 te midden van het volk van God! En nu?

Ik wil me hier in ieder geval over bezinnen en niet ‘blindelings’ maar toegeven aan al die ‘noodzakelijke’ vaccins.

 

>