Zullen we het ooit leren?

Legenda

Ik las onlangs weer eens onderstaande verzen in Mattheus 13, nadat ik van allerlei zaken wat had bestudeerd (zaken in Gods Woord maar ook nadat ik wat discussies van de Andere Wereld en blckbxtv had bekeken en beluisterd).

En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen en u zult het geenszins verstaan en ziende zult u zien en u zult het geenszins opmerken;  (15) want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en Ik hen zou genezen.  (16) Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.Mat 13:14-16
WAARSCHUWING >> Ogen die niet zien, oren die niet horen!
‘Open’ ogen die maar niet opmerken wat er nu werkelijk gebeurd!
Hoe zou dat nu met ons staan? Zijn onze ogen en oren zalig omdat zij wel zien en horen?
Dat is wel overduidelijk Gods verlangen!

 

Ik moet eigenlijk niet meer verrast zijn, maar het is en blijft soms toch weer verbijsterend, hoe ver wij als mensen van God, van ‘simpele’ waarheid en van het leven zoals God het bedoeld heeft, kunnen afdwalen en toch lustig al onze menselijke filosofieën, ideeën en mogelijke oplossingen met elkaar blijven delen, zonder enige benul, besef of belijden van God en Zijn Woord.

De gehele geschiedenis, zoals we die (menen te) kennen, laat toch keer op keer zien dat menselijke oplossingen nog nooit tot een duurzame oplossing hebben geleid, maar keer op keer hetzelfde verdrietige verhaal van corruptie met nare afloop. En ook nu hoor en zie je weer mensen eindeloos praten en filosoferen, zonder enige referentie naar de God Die ons in den beginnen naar Zijn beeld geschapen heeft en Die ons zoekt en roept om tot Hem terug te keren, opdat Hij ons kan genezen (wat God ook beloofd in 2Kron 7:13-14).

De misleiding in den beginne was dat satan de mens het idee gaf autonoom te kunnen worden.
Zo maakte hij hen los van de God, Die hen gemaakt had en in alles voorzien had, belovend dat de mens zelf als God zou (kunnen) worden, zelf wetend en bepalend wat goed en fout is – dat hoefde dan geen God boven hen meer voor hen te bepalen (Gen 3:4-5).

Maar op deze slinkse wijze werd hij zelf zo de god van deze wereld en heerste hij zo over die allen die hadden verwacht autonoom te kunnen zijn, die hadden verwacht om zelf te kunnen bepalen hoe of wat en wanneer. Maar met zijn sluwe leugens wil hij nog altijd voor ons bepalen wat goed en fout is en zo over ons heersen! (2Kor 4:3-4 & 1Joh 5:19).

WAT EEN TOESTAND >> wie is er nu eigenlijk God over ons? God de Schepper, wij zelf of satan?
Geen God met een grote G meer die liefdevol en wijs over ons heerst!
De mens in de waan dat hij zijn eigen god kan zijn en ‘heerlijk’ autonoom is!
Dat terwijl de duivel, sluw als altijd, ‘ongemerkt’ de god met een kleine g over de mensheid is geworden.
En telkens weer de hele boel verziekt.
Zouden we het ooit leren, hoe ongepast en hoe onveilig dat is?
En hoeveel beter het is om God met een grote G over ons te laten heersen!

 

En terwijl hij ten diepste weet dat zijn doem (zijn uiteindelijke oordeel) zeker is (Joh 12:31) blijft hij door alle eeuwen heen toch steeds streven om  zoveel mogelijk mensen in zijn opstand tegen God mee te sleuren – en vaak nog onder dat mom van zogenaamd autonoom zijn 😱.

Zelfs straks, na 1000 jaren gebonden te zijn geweest, zal hij in de korte tijd dat hij los gelaten wordt, weer de volkeren misleiden en verleiden om in opstand te komen tegen de Enige Alwijze God, Die Zijn wijze, rechtvaardige heerschappij dan net voor 1000 jaren heeft laten gelden (Openb 20:7-9).

Ditzelfde zie je door de eeuwen heen ook terug in (wereld) leiders die ook zo graag over anderen willen heersen (Mar 10:42-45) – zij geven anderen dan vaak ook nog het idee autonoom te zijn en dat zij – de door het volk gekozen leiders – de wil van het volk zullen uitvoeren (het concept van democratie).

Maar hier zie je toch vaak hetzelfde principe, dat zij door leugen en bedrog heersten over het volk, terwijl ook zij ogen hadden om te zien dat hen hier op aard geen eeuwig leven was beschoren, toch moeten ze voor de korte tijd die ze hebben over anderen heersen – en zeker niet altijd voor het goed van de ander.
Als je de insider verhalen wel eens wat hoort, zijn velen in hun jonge (studenten) jaren gecompromitteerd en ‘sleuren’ sindsdien zoveel mogelijk mensen mee in een verderfelijk leven in het domein van duisternis, waar ze zelf in vast zijn geraakt (Kol 1:13-14).

Tja, de grote vraag is of je jezelf daar uit kunt bevrijden of … alleen het evangelie van het koninkrijk van God, het herstelde gezag van God over ons?

Ook zij hadden ogen om te zien, maar merkten niet op hoe verstrikt ze zelf waren in een web van leugens. Ook zij wisten van rechtvaardigheid en sommigen zetten zelfs internationale gerechtshoven op om ‘zogenaamd’ het recht te laten zegevieren. Maar als je je weleens wat verdiept in wat daar soms plaats heeft gevonden, rijzen je de haren te bergen.

En toch doen ze soms net zo boos en verontwaardigd als koning David destijds was over het onrecht iemand in zijn koninkrijk aangedaan (2Sam 12:1-5), maar door de profeet werd geconfronteerd: u bent zelf die onrechtvaardige man! Maar wij mensen willen maar niet onderkennen (of bekennen) dat wij zelf minstens zo leugenachtig, onrechtvaardig (kunnen) handelen als koning David toen of als de mensen die we menen te moeten oordelen en berechten.

David schreef in ieder geval zijn eigen (Psalm 51) voor zijn eigen nageslacht en voor het hele mensdom om te lezen. Als we David straks in de hemel zien, zul je geen gevierde, grote aardse koning zien, vol van eigendunk – op zeker is daar ook Uria, de eerste man van Bathseba – tja, en dan begin je wel te snappen, dat daar niemand in zijn eigen vlees of eigen verdienste zal kunnen of zal willen roemen.

Maar toch blijft de mens veelal maar wat vasthouden aan de waan autonoom te kunnen zijn en zichzelf wel uit deze verdorven wereld en duisternis te kunnen redden, te trots om Christus zijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing te laten zijn (1Kor 1:29-31). En de duivel, de leugenaar van den beginne, juicht ons van harte toe: laten we samen, los van de God met een grote G, deze wereld naar onze eigen hand zetten (Psa 2:2-3) – zouden we het ooit leren?

En zo kun je zien, als je ogen hebt om te zien, oren hebt om te horen, dat we niet te strijden hebben tegen bloed en vlees, maar tegen de machten, wereldbeheersers van deze duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten (Efe 6:12).

De Here Jezus zei tegen de religieuze leiders van Zijn tijd: u hebt de duivel tot vader 😱 en u wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen (Joh 8:44).
Tjonge, het zal je maar gezegd worden, terwijl je in de waan bent een groot (religieus) leider te zijn!
Maar of je nu een religieuze, gelovige of atheïstische leider bent, als je meent de plaats van God in te mogen / moeten nemen in het leven van andere mede schepsels, zou het maar zo eens kunnen zijn, dat jij zulke zelfde woorden eens van de Here Jezus zal moeten horen – en da’s niet best!

Er wordt vaak gezegd dat we in de laatste dagen leven, voordat de Here Jezus terugkomt – ik geloof dat ook – maar wat voorzegt God Zelf over deze tijd en de mensen en leiders die dan de heerschappij naar zich toe hebben getrokken? Als je wat God zegt serieus neemt en als je dus een (wereld)leider in die laatste dagen ziet, moet je de gevaren en valstrikken die er voor hen zijn wel onderkennen. Zij zelf zullen dubbel op hun hoede moeten zijn, willen ze niet in deze categorie vallen van koningen en kooplieden die rijk geworden zijn en gehoereerd hebben met wat God bestempeld als de grote hoer, de grote (stad) Babylon (Openbaringen 18:2-5).
Ik heb destijds met afgrijzen gekeken naar de opening ceremonieën voor de London Olympics van 2012 en van de Gotthard tunnel in 2016.
Dit is blijkbaar ‘gewoon’ voor de groten der aarde en wordt met grote interesse en zonder blikken of blozen bekeken – wat een toestand!

Verlossing uit dat domein van duisternis, leugen en bedrog is alleen in en door Christus Jezus. Alleen door je eigen Psalm 51 te schrijven en door jezelf te vernederen onder de machtige hand van God en Hem Zijn genezende, vergevende, verlossende, vernieuwende en levensveranderende werk  te laten doen.

Raar maar waar, de meeste verzetten zich met hand en tand tegen zo’n overgave aan een Levende, liefhebbende en alwijze God. En op de één of andere vreemde manier willen velen dan ook nog zoveel mogelijk anderen meesleurend in hun eigen waan van autonomie, in plaats van zich over te geven aan God en Hem Zijn rechtmatige plaats als Schepper in ons leven als schepseltjes te laten innemen – wat een toestand!

Wat een (zelf)bedrog – en daar is geen van ons vrij van – gelovige of ongelovige – zoals koning David daar ook niet vrij van was. En dat is een les die goed is om eens vaker te overdenken: wij hebben God, Zijn verlossing, Zijn waarheid, Zijn vergeving, Zijn vernieuwing, Zijn leven in ons zo brood nodig – elke dag weer!

WARE VRIJHEID >> Is dat autonomie of ...
Ware vrijheid is niet in onze eigen autonomie, waardoor we veelal verstrikt raken in onze eigen lusten (1Tim 6:9) en de leugens van de duivel (2Tim 2:25-26).
>
Ware vrijheid is in je onderwerpen aan Gods gezag, zoals het in het begin was en Hem je laten verlossen van het domein van duisternis (Joh 8:32-36).
>
Allen die denken dat zelf te kunnen of moeten doen – jezelf redden door … zullen uiteindelijk toch oog in oog komen te staan met Christus Jezus voor Zijn grote witte troon. Daar ontmoeten we Hem als Rechter met doorboorde handen, Die zo graag hier al onze Redder wil zijn!
>
Wil jij in geloof je leven aan Hem toevertrouwen? Ik wel, keer op keer en … meer en meer!
>
Hij geeft houvast en een (h)echt fundament hier en ware hoop voor tijd en eeuwigheid.
>
Laat je niet langer misleiden, verleiden of afleiden vertrouw en volg Hem vandaag en je verdere leven.
.

 

Gal 1:3-7  Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Here Jezus Christus,  (4) Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,  (5) aan Wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen.  (6) Het verbaast mij, dat u zich zo snel afwendt van Hem, Die u door de genade van Christus geroepen heeft, tot een ander evangelie,  (7) en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.Galaten 1:3-7

 

1.

1a, Klik hier om Engelstalige Nieuwsbericht van de BBC over deze ceremonie te lezen.

2.

Alsof dat ‘entertainment’ is voor jonge kinderen … 😱