Bijbelse burgerlijke gehoorzaamheid

Ik wil samen met u overdenken wat Gods Woord zegt over gezag, gehoorzaamheid aan overheden en wat onze rol is als gelovigen.

Maar ik wil eerst één van mijn lijfliederen met u delen.
Tussen 1990 en 2006 zijn Sytske en ik vele malen voor periodes van twee jaar uitgezonden naar de schepen van Operatie Mobilisatie.
Tijdens zulke afscheid en uitzending diensten, kon ik nooit een mooier en beter lied bedenken dan

O Vader, Uw barmhartigheden,
zijn hoger dan de bergen Gods.
U bent de-zelfde, gist’-ren, heden,
Uw trouw is als een vaste rots.
U weet als Vader wat U doet,
de weg die U bepaalt is goed.

Wij danken voor de zegeningen,
die U ons heden hebt bereid.
U zegent ons met goede dingen,
Uw trouwe hand is ’t die ons leidt.
U ziet in Jezus onze Heer,
met gunst en goedheid op ons neer.

Wij willen ons U toevertrouwen,
wij kunnen zonder U niet gaan.
Doe ons op Uw genade bouwen,
en op geen andere bodem staan.
Maak ons gehoorzaam aan Uw Woord,
leid ons in Uw gemeenschap voort.

Speciaal de woorden van het 3e couplet staan in mijn hart gegrift als een gebed.
En in de context van dit onderwerp lijkt het zo toepasselijk: “Maak ons gehoorzaam aan Uw Woord, leid ons in Uw gemeenschap voort?”

Bijbelse burgerlijke gehoorzaamheid – is dat hetzelfde als blinde burgerlijke gehoorzaamheid of … is er ruimte voor stil of openlijk protesteren … of …?

 

Soms lijkt het of er maar 2 opties gepresenteerd worden!

1. Onvoorwaardelijke (blinde) burgerlijke gehoorzaamheid, of …
2. Protesteren of rebelleren om het bestaande, door God aangestelde gezag te ondermijnen om zo alternatief of eigen gezag te laten gelden?

Of zit daar misschien nog wel wat of … misschien wel heel veel tussen in?

Mijn vader van 89 vertelde me onlangs hoe deze vraag van burgerlijke gehoorzaamheid tot veel discussie en ophef leidde in de kerken in 1940 – 1945, toen de Duitse bezetters het bewind over namen. Wel totale gehoorzaamheid … niet … hoe ver dan …? Moeilijk en uitdagend!
Het lijkt wel zo’n beproevend vraagstuk die ons ware geloof, ons geestelijk onderscheid en misschien wel onze ware aard beproefd en aan het licht brengt.

Ik wil zo 2 clipjes laten zien, die mij in mijn onderzoek en overdenking over dit onderwerp diep hebben geraakt en tot dieper nadenken hebben gestemd.
Mede ook door deze voorbeelden geloof ik zelf niet in blinde burgerlijke gehoorzaamheid aan aards gezag, maar ook niet in gewelddadig protest.
Maar wat dan Bijbelse gehoorzaamheid wel is? En hoe dat eruit ziet?

Dan begint voor mij weer zo’n intensieve zoektocht naar Gods raad en hulp, net als ik eigenlijk ervaar bij zoveel onderwerpen.
Daarbij zie ik veel mensen die m.i. soms wel heel snel stelling nemen en menen te weten wat Gods raad in deze of gene zaken is.
Maar worden we dan door een soort van rigide principe ergens uit Gods Woord geleid?
Dat bracht destijds onder de Farizeeën enorme verstarring en verwarring!
Of moeten deze uitdagingen ons juist nader tot God brengen om door Zijn Geest geleid, Zijn nederige Weg van gehoorzaamheid aan Hem te gaan en te blijven gaan … totdat … Hij komt of … totdat …?

 

Maar wat zegt de Bijbel dan over:

(1) Gods gezag, (2) over overheden, (3) over ons als volk de onderdanen?
En is dat dan wel zo één duidend, is dat altijd één simpel, altijd hetzelfde werkende principe?

En dan kom ik uiteindelijk toch ook weer uit bij ‘wat is dan onze rol als volgelingen van Christus’?
Wij zeggen en zingen vaak dat de Heer ons hier voorbereid om straks met Christus te regeren?
Nu, dan lees ik dat de Here Jezus zei tot Zijn gemeente in Thyatira:

Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.   En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.   En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.Openb 2:25-27
Als ik dat zo lees is dat niet echt voor de weken van hart: hoeden met een ijzeren staf, de heidenvolken als kruiken van een pottenbakker verbrijzelen.

Het is niet zo dat ik dit volledig snap of daar soort van naar uit zie – maar het staat er allemaal wel! Dat is deel van onze toekomst als gelovigen.

 

Wat zegt Gods Woord over Gods gezag

Gods soevereine gezag is boven alles en over alles en is onze enige hoop op eeuwige vrede en onze enige houvast in barre tijden.
Dit is iets wat satan vanaf het begin publiekelijk heeft willen betwisten en de mens keer op keer toch weer gelooft.
Hij zei en zegt nog steeds: bepaal het toch zelf of … laat het door iemand anders dan God bepalen!

Wat een leugen en een list!

Hierdoor hebben we een wereld geschiedenis en een hedendaagse situatie die is zoals die is.

Psa 47:2  Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.
Psa 135:6 & 9-10  Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.  (9) Hij zond tekenen en wonderen in uw midden, Egypte, aan de farao en al zijn dienaren.  (10) Hij versloeg vele volken en doodde machtige koningen.
Psa 33:12  Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.Gods Woord - de Bijbel
Dat biedt Gods Woord ons aan: Gods gezegende, alwijze en soevereine gezag – m.a.w. het koninkrijk van God – die sfeer, waar Gods gezag geldt. En die sfeer mogen wij door genade, geloof en gehoorzaamheid aan Christus binnen gaan en zo ons naar Zijn wil leren voegen.

Maar in 1Samuel 8:4-9 lezen we hoe zelfs Gods volk in de tijd van Samuel een aardse koning verkoos boven God als Koning en zo het gezag van God als hun Hemelse Koning verwierp.

Met alle desastreuze gevolgen van dien, wat breeduit beschreven wordt in Gods Woord, waarover God Zelf heeft gezegd: deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons (1Kor 10:6).

God tolereerde weliswaar dit aardse gezag, maar gaf wel grote waarschuwingen voor het volk en strenge richtlijnen voor diegene die moesten regeren.
Deze waarschuwingen EN die richtlijnen legde men keer op keer gemakzuchtig naast zich neer.
En dan stuurde God toch nog weer Zijn profeten om te proberen het volk en zijn leiders bij Zijn les te houden.
En zoals we kunnen lezen, moesten vele profeten het zelfs onder Gods eigen volk ontgelden en hun trouwe verkondiging met de dood bekopen.

VRAAG >> Zullen we het ooit leren?
Deze geschiedenis hoe de mens aards gezag voor zichzelf eiste EN kreeg, dat zou ons de Heere moeten doen vrezen.
Och, dat Hij ons toch niet overgeeft aan onze eigen domme keuzes en vleselijke wensen.

 

Wat zegt Gods Woord over aards en feilbaar gezag

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat u zich onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;  (12) en dat u een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage van de bezoeking.  (13) Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, omwille van de Heere: hetzij aan de keizer, als opperheer,  (14) hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen.1Pet 2:11-14

Overheden in dienst van God, het goede belonend en het kwade bestraffend – zo hoort het!

Onbewust lijken velen dan te denken en geloven, dat al die overheden door God aangesteld goed en Godvrezend zijn en altijd het goede met ons voor hebben.
Zij zullen het goede, zoals God dat ziet zeker belonen en wat God als kwaad heeft bestempeld zullen zij zeker straffen.
Maar wat nu als zij Gods gezag niet meer erkennen en hun agenda juist Gods gezag weerspreekt of ondermijnd?

We lazen een aantal weken terug o.a. Psalm 2:1-3 en wat verzen uit Openbaringen 17 & 18

Openb 18:1-5 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, neerdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. (2) En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, (3) omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid. (4) En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. (5) Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht., waar we zagen dat er dus ook gezaghebbers zijn die Zijn juk en banden hebben verbroken en afgedwaald van God en Zijn gebod, samen met het volk dronken worden van de wijn van de hoererij van de grote stad Babylon.

En dan lezen we in Openbaringen 18:24  … in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde. Dat deze, voor God dierbaren, omgebracht werden, is waarschijnlijk niet omdat zij zich zo blindelings voegden naar het gezag van deze of gene macht verkrachters.

Het kan dus ook zo zijn dat God een goddeloze overheid aanstelt of toestaat te (over)heersen?

 

De profeet Habakuk en Daniel konden dit maar niet vatten en waren ontsteld

Hab 1:5-7  Ziet onder de heidenen en let op, en verbaast u, ontzet u, want Ik doe een werk in uw dagen, dat u niet zou geloven, wanneer het verteld wordt.  (6) Want zie, Ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen, die de zijne niet zijn.  (7) Schrikkelijk en vreselijk is het, zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit.

Hab 1:10-14  Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belaching. Het lacht om elke vesting, het werpt er aarde tegenop en neemt haar in.  (11) Dan snelt het voort als de wind en trekt verder; zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn god is.  (12) Bent U niet vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. Here, tot een oordeel hebt U hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt U hem bestemd.  (13) U, die te rein van ogen bent om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt U de trouwelozen en zwijgt U, als de goddeloze verslindt hem, die rechtvaardiger is dan hij,  (14) zodat U de mensen maakt als vissen van de zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft?De profeet Habakuk

Hier zie je dat de Chaldeeën, door God werden aangesteld om Zijn tucht over Zijn eigen volk uit te voeren.
En dat terwijl Assyrië Hem niet als God erkende en zich schuldig maakte door hun wrede oorlog methodes.
Ze waren dus door God aangesteld, maar zeker niet omdat ze zo goed waren of het goed met Gods volk voorhadden, maar als straf maatregel.

Soms kiest en geeft God dus een Jozef of een David tot zegen en redding van het volk.
Maar soms kiest God goddeloze overheersers, wellicht zodat we aan den lijven ondervinden hoe onveilig dat is.

En als ik dan Gods hulp en raad zoek, hoe ik, hoe wij in onze tijd onze plaats in moeten nemen, als wij onder goddeloos gezag komen te leven. Dan zie ik als één van mijn grootste voorbeelden Daniel.
Hij was één van Gods trouwe dienstknechten die leefde en werkte ver van het beloofde land verwijderd.
Ja hij diende God op vijandig grondgebied, onder het gezag van meerdere trotse, uit hun voegen gegroeide machtshebbers.
En daar was deze man Gods een geliefd en veel gepolste raadsheer.

En dat is wat ik voor ogen heb als de rol van de ware volgelingen van Christus, die hier en nu door Hem leren overwinnen.
Nu mede overwinnaars, straks mede regenten – dat is de formule!

Mijn rol in deze maatschappij is niet om dagelijkse te protesteren – alhoewel ik niet neerkijk op hen die dat doen – het is eigenlijk voorspelbaar, maar niet mijn rol. Dat deed Daniel ook niet. Hij was een Godvrezende stem in de woestijn, maar waar wel naar geluisterd werd.

Keerde dat het tij? Lees het zelf … eigenlijk niet!
Maar er was in ieder geval nog iemand die Gods wil kon openbaren en dat ook getrouw deed en er geen doekjes om wond. Prachtig zo’n man Gods.

Maar toen God hem e.e.a. openbaarde wat er zou geschieden was ook hij, net als Habakuk verbijsterd en ontsteld.

De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij zeer, … (v. 28) zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.Daniel 7:15 & 28

 

Corona Crisis – het slechte nieuws en het goed nieuws

Nu leven wij zeker in turbulente tijden. Wij die al jaren belijden dat de komst van de Here Jezus Christus aanstaande is, zouden eigenlijk het minst verrast, het minst verontrust, het minst ontredderd moeten zijn.
Hier heeft broeder Orlando Bottenbley een prachtig mooie serie over gesproken: Gods Masterplan – alleszins het kijken en overdenken waard!

Maar wij mogen als geredden juist een Hemelse Here Weg betreden, waarbij hier alles ons < nader brengt tot God >.
Voor hen die het lied kennen: is dat geen prachtig lied? Een lied om in goede, maar vooral ook turbulente en onzeker tijden te zingen, te belijden en te overdenken.
Hoe zal dit voor ons ook werkelijk zo zijn, dat alles ons hier nader brengt tot Hem?

Toen ik in het begin van de zogenaamde pandemie soms bijna in mijn eentje in de trein door Engeland reisde, werd overal om de haverklap het slechte nieuws omgeroepen: Corona – blijf thuis, wacht op HET vaccin. Het is overweldigend hoe dapper de wereld slecht nieuws wil, kan en durft te verkondigen, want dit brengt een ware angst epidemie teweeg.

Maar voor mij schreeuwt deze Corona Crisis om het enige, echte Vaccin: Christus!
Hij, de levende God, de opgestane Heer alleen kan redden van het domein van satan, de duisternis, de leugen, de dood, de zonde en zelfzucht, de zwakheid van ons vlees. Hij alleen kan ons herstellen als ware beelddragers van God en ons gezond voor Zijn aangezicht doen wandelen.

Hij alleen kan en zal ook zeker bepalen wat voor de eeuwigheid echt normaal is!
En het is ons voorrecht om hier en nu Hem Zijn normaal voor ons te laten bepalen.
Dat is in ieder geval wel mijn dagelijkse zoektocht: Heer toon mij Uw weg, maak door Uw Geest bekend, hoe ik U dienen mag?

Maar wat hier op aarde normaal is, veranderd bijna met de dag – de overheid, de veelheid aan zogenaamde wetenschappers en filosofen, zijn het allemaal lang niet met elkaar eens! En toch menen sommigen van hen keer op keer in de plaats van God te mogen of moeten treden om ons nieuwe normaal te bepalen en definiëren – keer op keer weer!

VRAAG >> Zullen we het ooit leren?
Zouden zij … zouden wij het ooit leren hoe onveilig en ongepast dat is?

 

Je zou bijna zeggen: er is niks veranderlijker dan de door mensen bepaalde waarheid.
Dit levert ons nieuwe termen op zoals pseudo wetenschap, het echte nieuws, tegenlicht, fake nieuws, postmodernisme, met elke dag wel weer een achterhaalde waarheid. Nou, zie daar maar eens vat op te krijgen! Hoe begeleid je als ouders nu je kinderen door deze wirwar.
Onvoorspelbaar, onvoorstelbaar, onverklaarbaar en onbegrijpelijk!

Om daar je ziel en zaligheid aan toe te moeten vertrouwen? Nou, ik liever niet, ik vertoef liever in de schuilplaats van de Allerhoogste en overnacht liever in de schaduw van de Almachtige. Nee, de Heere is mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God op Wie ik vertrouw (Psa 91:1-2).

Maar het volk rondom ons? Veelal zonder God, verlangt terug naar de vleespotten van Egypte. Hun oude normaal, vol van vrije seks, drugs, zombie films, taart en spelen! En als je ziet wat voor computer spelletjes en wat voor films Hollywood onze kinderen aan laat wennen, dan schrik ik en wil ik het soms wel uitschreeuwen.
Wat voor hen gewoon is geworden – ouch!
Zonder blikken of blozen leren ze kijken naar wat voor God een gruwel is.

VRAAG & WAARSCHUWING >> Wie bepaalt nu eigenlijk wat normaal is?
Dan moet je als volgeling van Christus je kop wel 1.5 meter diep in het zand stoppen om te durven geloven dat God ons wil helpen terug te keren tot dat soort van het oude normaal!

 

Een ernstige zoektocht in toch wel wat een mijnen veld van opinies

Ik ben me bewust dat ik me deze morgen op wat een mijnen veld van gedachten begeef, door het te hebben over blinde burgerlijke gehoorzaamheid versus protest en opstandige rebellie. Maar ik zie zelf toch naar de meer mysterieuze Bijbelse gehoorzaamheid, iets wat in gemeenschap met God beleefd wordt. En dat stemt overeen met mijn lijflied: “Maak mij gehoorzaam aan Uw Woord, leidt mij in Uw gemeenschap voort”.

Zelfs als dat gemeenschap hebben met (deel hebben aan) het lijden van Christus is, want daar zegt Gods Woord ook genoeg over!
Gods Woord voorzegt het (1Pet 4:13-19), ziet het als een genade gave en voorrecht (Fil 1:29-30), iets dat dus bij ons, zowel als bij de Apostelen (Han 5:40-42) gebeurde en … iets om je in te verblijden (Kol 1:24) en iets om in te roemen (Rom 5:2-5).
Tja … ‘acht het enkel vreugde’ (Jak 1:2-8), dan moet er of een steekje los zitten of wij zijn echt geheel anders door het leven van Christus in ons (2Kor 4:7-11)!

Maar ik zeg dit met nadruk dus juist niet zodat men het één of het ander zou kiezen, zodat het ons zelf en de maatschappij nog verder zou polariseren.
Maar veel meer om het besef te ontwaken dat er nog heel wat tussen zit.
En daarbij hebben we Gods persoonlijke raad zo broodnodig, zodat ons geestelijk onderscheidingsvermogen kan groeien.
Het zou ons dus juist aan moeten zetten tot een ernstige, eerlijke, ijverige zoektocht naar het hart van God, de raad van God voor ons en voor ons land in deze tijd, deze laatste dagen, voordat de Here Jezus terug zal komen.

Nu dan de 2 Video clips die diepe indruk op mij hebben gemaakt en tot nadenken stemmen

VIDEO >> Extract van de film 'De Schuilplaats'
< Klik om een extract van de film De Schuilplaats te bekijken >

U kunt hier de film De Schuilplaats (NL) bestellen om deze film in zijn geheel te kunnen bekijken - van harte aanbevolen!

Ik vraag me dan altijd af – waar zou ik me bevinden in die tijd, in die film, welke rol zou ik innemen?
Achteraf weten we vaak wel te benoemen wie de echte koekies – the real deal – zijn!

Eén van de argument voor bijna blinde burgerlijke gehoorzaamheid is vaak dat we een goed voorbeeld moeten zijn.
Nou, het is wel overduidelijk wie Betsie en Corrie als goed voorbeeld zagen! Of zou u de dominee kiezen?
Ik wil zeker niet neerkijken op mensen zoals hij – het leven is complex genoeg! En wie zal van zichzelf durven zeggen dat hij geen nood voor meer moed heeft?
Maar mijn voorbeeld is toch vader en dochters Ten Boom – als ik ooit in zo’n situatie beproefd wordt, zou ik ook zo dapper willen zijn.

Ik ben me welbewust dat de kleine stappen in geloof en gehoorzaamheid van vandaag bijdragen aan wie ik uiteindelijk wordt en wat voor keuzes ik zal maken.

En dan vraag ik mezelf vaak af: wat tekent mijn leven hier en nu?
Gelatenheid … gemakzucht … gedwee volgzaam aan … geen idee wat ik zelf van iets moeten vinden?
Of … gedrevenheid … groei in God persoonlijk leren kennen … gehoorzaamheid … Godsvrucht … geestelijk onderscheid?

Om te denken dat onze hart gesteldheid nu weinig of niets te maken heeft met onze uiteindelijke keuzes dan (tijdens beproevingen) …
Wel, misschien zullen we tijdens beproeving toch enigszins ontredderd onszelf dan keuzes zien maken, waar we zelf ook niet van onder de indruk zullen zijn.
Maar … wat … als … – dezelfde woorden die ook de dominee gebruikte. Het lijkt zo achteraf wel duidelijk dat zijn nadruk op (blinde) burgerlijke gehoorzaamheid meer te doen had met het veilig stellen van zijn eigen hachje, dan gehoorzaam aan Gods Woord getuigen van een betere hoop, totdat …
Nogmaals, ik kijk er niet op neer, dat deed de Here Jezus Zelf ook niet toen Hij wel wist dat Petrus Hem 3x verloochenen zou …
En ik zou mezelf 3x overschatten om stellig te zeggen, dat dit mij nooit zou kunnen overkomen (1Kor 10:12-13).
Dus neerkijken … nee … maar als voorbeeld zien … ook niet, dan zijn mijn ogen toch meer gericht op de dappere familie Ten Boom.

VIDEO >> Extract van de film 'Gemarteld voor Christus'
< Klik om een extract van de film “Tortured for Christ” te bekijken >

U kunt hier de filmTortured for Christ(NL) bestellen om deze film in zijn geheel te kunnen bekijken - dat is het alleszins waard!

Zo’n uitspraak “De communisten misleidde de kerk vakkundig en de kerkleiders waren gemakkelijk misleid” dat baart mij zorgen!
Waar zou ik in dat plaatje zijn geweest, wat zou ik hebben gedaan, waarin zou ik hebben volhard?
Onvoorwaardelijke steun voor de nieuwe overheid of … onvoorwaardelijke trouw aan Christus?

En die ogen van Sabina Wurmbrand als ze zegt: I don’t need a coward for a man – Ik hoef geen lafaard als man – dat is doordringend en raakt mijn hart diep.
Ook Sabina heeft veel geleden om haar getuigenis en gehoorzaamheid aan God.

Maar zouden wij hen streng durven of willen berispen en wijzen op hun plicht tot burgerlijke gehoorzaamheid?

Ik heb Dr. Wurmbrand en zijn vrouw één keer in levende lijve mogen ontmoeten bij een bijeenkomst van de Stichting Ondergrondse kerk – indrukwekkend, inspirerend, intrigerend als je het mij vraagt. Wat een getuigenis. Daar wordt je stil van.
Hun berispen? Hun uitleggen hoe het werkelijk zit? Beter leren en luisteren naar zulke overwinnaars!

Zo zie ik Gods Woord vol met oproepen om moedig te zijn en dat heb je in barre tijden ook zeker nodig. Wie van ons heeft dat in zichzelf?
Ik niet … maar daarom zoek ik ook juist de Heer, zodat ik door Hem gevormd, door Zijn liefde gegrepen, door Zijn Woord geleerd en door Zijn Geest geleid, Hem getrouw zal leren vertegenwoordigen.
Dat alleen geeft hoop in de boze dag van beproeving en in de ure van de verzoeking.

 

De ure van verzoeking en de opname van de gemeente

Corrie Ten Boom zei eens dat in China kregen de christenen te horen: “maak je geen zorgen, voordat de verdrukking komt, wordt u opgenomen”. Toen kwam er een vreselijke vervolging. Miljoenen christenen werden doodgemarteld.
Later hoorde zij een bisschop uit China droevig zeggen: “we hebben gefaald. We hadden de mensen sterker moeten maken voor de vervolging in plaats van hen te vertellen dat Jezus eerst zou komen …”Corrie Ten Boom & Chinese bisschop

Het lijkt bij ons soms ook wel eens of naar de opname wordt gerefereerd als onze ontsnapping van persoonlijk pijn en lijden – voordat het echt spannend word, zal de Heer ons wegnemen. Nou, da’s wel een erg Westerse, welvaart doorvoede interpretatie.

Een poosje terug was ik op de bidstond, waar gedankt werd voor het vooruitzicht van de opname. En eerlijk is eerlijk, ik kijk daar ook naar uit.
Nu weet ik niet wat u persoonlijk beleeft bij zo’n verwachting en zekerheid? Ik geloof ook in de opname.
Maar even later werd gebeden voor de vervolgde, gemartelde en gedode gelovigen in Nigeria en andere landen.

Zij wel, wij niet? Eén ding is dan dus wel zeker, dat de hoop en verwachting op een spoedige terugkomst van de Here Jezus en een opname niet kan betekenen dat ons hier vervolging, lijden, martelingen bespaard zullen blijven, net zo min als dat deze gelovigen in andere landen bespaard is gebleven.
Dat was niet zo voor Betsie, Corrie en vader Ten Boom, nog voor Richard en Sabina Wurmbrand en al die vele Russische en Roemeense gelovigen die wel de marteldood stierven, maar het geloof behielden en een getrouw getuigenis achterlieten van een betere hoop, een beter leven, een eeuwig leven en een eeuwige toekomst bij God.

Ik geloof wel in een opname, omdat het op Gods kalender staat en op Gods tijd zal geschieden, maar wel om redenen die God het beste weet.
Net zoals het volk Israël na zo’n 400 jaar onderdrukking uit Egypte werd geleid – precies op de dag zoals het op Gods kalender stond.
Menen wij dat God wellicht minder luisterde naar het gekerm van het volk in slavernij die vele decennia daarvoor?
Als ik de gehele Raad van God lees en overdenk, had het moment van de Exodus meer te doen met dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol was, dan met het vele lijden van het volk in verdrukking (Gen 15:16).

En als ik Gods kalender probeer te interpreteren, meen ik ook dat de Opname voor DE (laatste & totale) GROTE VERDRUKKING zal plaatsvinden.
Maar omdat ik weet dat dit niks heeft te maken of ik persoonlijk wel of niet verdrukt, vervolgt of gemarteld wordt omwille van mijn geloof en getuigenis voor Christus, maak ik me daar eigenlijk helemaal niet druk om.
Maar toch verlang ik, weliswaar met een mate van schroom, naar die Grote Dag, omdat ik enerzijds de hopeloze toestand van een goddeloze wereld zie en overtuigd ben dat alleen Christus Zijn heerschappij hoop op herstel geeft. Maar ik weet wel dat buren en bekenden achter zullen blijven in een wereld die in brand staat, met vooruitzichten die je je ergste vijand niet toewenst. Of het dan dus een deugd is en voor ons spreekt, om die ‘dans’ voor eigen gemak te willen ontspringen en hen aan hun lot over te laten, is iets om dieper over na te denken 🤔!
Paulus gedachten hierover staan in Filip 1:21-26.

Maar het lijkt mij in ieder geval dus ook wijzer om elkaar goede moed in te spreken en aan te sporen de gehele wapenrusting van God aan te doen, opdat we mogen standhouden tegen de verleidingen van de duivel, totdat …. Hij komt … of ze voor mij komen 😰!

Corrie Ten Boom deed na HAAR ure van verzoeking een aantal mooie, doorleefde en inmiddels bekende uitspraken:

Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt.”Corrie Ten Boom
En dat hebben Betsie en Corrie aan den lijven ondervonden.
Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.”Corrie Ten Boom
Daarom zijn zulke liederen als ‘Als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U’ zo kostbaar.
En dat dringt mij dag aan dag om meer vertrouwt te raken met God, Zijn Woord en Zijn Toekomst.

 

BELOFTE >> Geborgenheid bij God en een zekere toekomst
Wat is het heerlijk om je bij Hem geborgen te weten voor tijd en eeuwigheid, ongeacht wat ons hier op aarde kan of zal overkomen.

 

Dan tot slot een aantal toepassingen

Behapbare en hapklare toespraken versus een aanzet tot zoeken / worstelen

Veel (toch veelal Westerse) gelovigen willen gemakkelijke, behapbare en hapklare toespraken – zeg ons nu gewoon wat je van ons wilt? De Here Jezus sprak toch ook in gelijkenissen? Dat is waar, maar eerlijk is eerlijk het is niet dat de mensen daar veel van begrepen of gehoor aan gaven.
Maar goed, daarnaast sprak de Heer ook Johannes 6 boodschappen. En daar lezen we dat de meesten meer met hun buik bezig waren dan hun diepere bewustzijn en gewoon toch weer afhaakten. Alleen Zijn ware volgelingen haakten gelukkig niet af (Joh 6:67-68).

Wij willen zo graag een blauwdruk, maar als ik God goed leer begrijpen, kijkt Hij juist naar wie er zich tot Hem keert en wie zich afhankelijk van Hem wil en durft op te stellen. Wie er VAN Hem persoonlijk leert, i.p.v. altijd maar weer meer OVER Hem te leren van anderen!

BELOFTE & TOEPASSING >> Hem persoonlijk ontmoeten in je binnenkamer!
Die binnenkamer, waar we Hem mogen en kunnen ontmoeten, is zo’n gezegende en zo’n belangrijke plaats!

Ik kan alleen maar zeggen, dat ik met deze veelheid van gedachten soms biddend in bed lig te worstelen: God wat moet ik, wat moeten wij? Wat is mijn, wat is onze rol? Here, mijn kinderen …
En dan weet ik me in goed gezelschap met Habakuk, Daniel en …
Het is niet zo, dat ik hier dag aan dag, nachten lang mee bezig ben en zo gedeprimeerd en somber mijn dagen doormaak.
En dat waren Habakuk en Daniel gelukkig ook niet. Maar er zijn momenten …

 

Brandbrieven – een oproep tot open debat

Ik heb afgelopen tijd een medische brandbrief ondertekent en ook persoonlijk bezorgde brief aan het schoolbestuur, die beide oproepen, niet zozeer tot protesten, maar pleiten voor een open, eerlijk en publiek debat.

Dat mis ik zeer zeker in dit hele verhaal waar allerlei wetten worden aangepast door een overheid van de mensen, voor de mensen, door de mensen – dat is toch het principe van democratie? Nou, dat gevoel ontglipt me eigenlijk wel een beetje en dat eigenlijk al jaren.

En toch mis ik dat open overleg onder ons gelovigen ook. Het lijkt zowaar wel wat op de overheid. Zij eisen zo’n beetje, dat ik mijn verantwoording voor mezelf en voor mijn kinderen, voor onze gezondheid naar lichaam, ziel en geest, zonder overleg of weerwoord aan hen overdraag.

En zo gaat het hier in mijn beleving niet heel anders als het gaat om hoe wij met deze hele nieuwe situatie om willen / mogen / moeten gaan. En of God dat zo bedoeld heeft onder ons, van wie Hij zegt, dat Hij ons uitnodigt en wil voorbereiden om samen met Hem te regeren.
Ik betwijfel het ten zeerste.

Of wij ooit, zover bij elkaar vandaan, met zo weinig overleg, zo weinig gezamenlijk gebed, toch gezamenlijk als overwinnaars uit deze geestelijke strijd gaan komen … dat valt te bezien.
Het recente verleden stemt mij toch tot dieper nadenken – we zouden toch zoveel meer aan elkaar geslepen kunnen worden in een gezamenlijk zoektocht.

 

Wat zijn uw gedachten over Bijbelse of Blinde burgerlijke gehoorzaamheid?

Het was gehoorzaamheid aan God waardoor Pua en Sifra nog wat joodse jongetjes in leven konden houden.
Het was gehoorzaamheid aan God van Amram en Jochebed waaraan het Joodse volk Mozes heeft overgehouden.
Gehoorzaamheid aan God leidde bij Sadrach, Mesach en Abednego tot een enorm getuigenis voor hun God en hun Gods vertrouwen, maar het is overduidelijk dat zij, als één van de weinigen, niet deden zoals geëist werd door het aangewezen gezag!
Gehoorzaamheid aan God deed Daniel in de leeuwenkuil belanden, maar ook dat keerde God ten goede als een enorm getuigenis.

Al deze Gods getuigen had je kunnen aanspreken op hun burgerlijke ongehoorzaamheid. Had jij dat gedaan? Achteraf natuurlijk niet, maar toen …?

De burgerlijke ongehoorzaamheid van Mordecai bracht eerst onheilstijding, maar later rijke beloning. Koningin Esther bracht met gevaar voor eigen leven het ellendige complot van Haman aan het licht, wat het oordeel van Haman over de Joden, uiteindelijk over zijn eigen hoofd deed komen.

Als je het over complotten hebt, Gods Woord staat er jammer genoeg bol van! De geschiedenis jammer genoeg niet minder!

Ik pleit hier niet dat we, zoals Petrus eens deed, het zwaard oppakken om zodoende in het vlees iets te bewerkstellingen. Daar was de Heer Zelf duidelijk over (Joh 18:10-11 +). Maar ik pleit hier wel voor een leven dichter bij de Heer, groeiend in genade, godsvrucht en geestelijke onderscheid, zodat wij, net als Daniel nog een profetische stem kunnen laten horen.

Overal in Gods Woord zet God aan tot zo’n zoektocht naar volwassen geestelijk onderscheid en moed om de Heer en Zijn Woord getrouw te blijven en waar mogelijk een profetische stem voor God te zijn.

 

Als wij het zijn die straks als koningen en priesters met Hem zullen regeren, dan lees ik in de Spreuken dat het een eer voor een koning is een zaak uit te vorsen (Spr 25:2,27 & Spr 16:22-23).

Velen zeggen toch al snel, ik weet het ook allemaal niet meer en gunnen zich niet de moeite om belangrijke zaken zoals veranderingen van de grondwet, het nemen van onvolledig geteste vaccins, goed te doorvorsen. Of om te onderzoeken en te leren onderscheiden wat God nu eigenlijk onder ons volk bezig is te doen en wat daarin onze rol zou mogen zijn!

Zo’n afgematte houding is een toekomstige koning en priester onwaardig en je moet je afvragen of je zo wel meer dan overwinnaar wordt, door Hem die ons heeft liefgehad (1Kor 6:2-5).
Wat nu als God (of het volk of volksbestuurders) zou zeggen: ze maken er nu wel zo’n goddeloze rommel van, ga jij nu maar orde op zaken stellen?
Wat zou jij dan antwoorden? Waar zou jij willen beginnen? Zou jij dat zien zitten??

 

Getuigen van Christus te midden van onzekerheid en ‘onwetendheid’ over Corona Crisis

Ik zal eindigen met wat positieve noten: ik heb nog nooit zoveel gelegenheid gehad om te getuigen van onze Here Jezus over hoeveel beter en betrouwbaarder Zijn gezag is dan al die aardse machthebbers over ons. Onderweg en op zee zijn mensen er ook allemaal mee aan en ieder heeft zijn vragen en twijfels.

Mijn laatste schip waren allemaal Amerikanen die de onzekere gevolgen van de verkiezingen begin November met een mate van vrees tegemoet voeren. Wordt het (weer) een burgeroorlog? De kapitein had het angstige voorgevoel, dat het daar wel eens op uit zou kunnen lopen!

We hadden het al over van alles en nog wat gehad. Zijn huwelijk was gestrand, nu uitdagingen in de opvoeding. Daarbij vertel ik dan hoe mijn volgen en vertrouwen van de Here Jezus mij helpt en vasthoudt.
Mijn laatste woorden, voordat ik in Brixham afstapte, waren: moge God u de ellende van een nieuwe burgeroorlog besparen.
Maar ik begrijp er eigenlijk niets van dat in tijden waarin de politiek ons zo erg in de steek lijkt te laten, zo erg faalt, dat we ons toch steeds weer richten tot de politiek. We zoeken dan ‘gewoon’ weer naar andere politicus om onze en de wereldproblemen op te lossen???
Maar waarom denkt niemand aan God en waarom wendt niemand zich tot God?
Dat is tenminste wel wat ik leer doen!
De kapitein stemde daar wel mee in … maar toch … in bijna elke zin die hij en zijn bemanning spraken, waren vloek- en scheldwoorden – de hele dag door.
Hoe kunnen zulke mensen hun weg nu terug vinden naar de God die ze zo diep afwijzen en bewust of onbewust de hele dag beledigen?

Maar zo getuig ik nu toch vrijmoediger dan in voorgaande tijden als mensen geen echte nood lijken te voelen, maar alleen maar aan hun taart en spelen, hun films, vertier en plezier denken. Tja, waar zouden ze zich ook druk over maken met zoveel afleiding!

TOEPASSING >> Laten we dus vrijmoedig van Hem getuigen!
Dus laten we ons de gelegenheid te baat nemen en vrijmoedig van Hem getuigen, i.p.v. bij de pakken neer te gaan zitten en weemoedig ons te beklagen, hoe de wereld, zijn leiders ons allemaal in de weg zitten en de stuipen op het lijf jagen, alsof ons dat allemaal niet voorzegt is!

 

Allemaal uitdagende en complexe zaken, maar het leven gaat ‘gewoon’ door

Zowel de moeilijke als ook mooie dingen gaan vooralsnog gewoon door.
Ik ben afgelopen week, op weg terug van mijn werk uit Engeland, nog even bij Hannah en Andrew in Belfast langs gewipt, en deze mooie foto geschoten (Hannah en Andrew bij de toen nog lege wieg te zien staan).
Hannah belde dat de baby niet groeit zoals ze hadden gehoopt, zodat ze besloten hebben de baby en bevalling in te gaan leiden. Daarom zal Sytske naar Belfast vliegen en zal daar bij hun in huis in quarantaine gaan. Ze hoopt zodoende wel onze Hannah en Andrew te kunnen helpen in die eerste dagen – best spannend!

Was toch ook wel een beetje jaloers op Syts – ‘k had graag ook zelf gegaan – ik kan zo genieten van die kleintjes. Maar het lijkt toch wijzer Hannah door haar moeder geholpen wordt. Wij staan er als echte kerels die eerste momenten toch vaak wat onthand en voor spek en bonen bij 😰.

 

Dan ‘last but not least’: wel of niet zingen?

Velen vinden het een enorm gemis om samen niet te kunnen zingen – ik ook.

Maar afgelopen Donderdag haalde ik Hadassah op van schaatsen en gingen we op weg naar huis nog even langs de Lidl. We hadden een prachtig mooi lied van de Gaithers op: “John saw that city” en we galmden het van harte mee. Maar het lied was nog niet over toen we al bij de Lidl aankwamen, dus ik zong onderweg naar de ingang met grote passie nog even door.

Toen we later bij de kassa kwamen, vroeg het meisje achter de kassa “hm – hm – hm” – niet te verstaan met zo’n mondkapje! Na drie keer verstond Hadassah het. Zij krijgt jammer genoeg op school tegenwoordig speciale oefening om te leren spreken en luisteren met zo’n mondkapje voor.
Maar zij vertaalde: was u het die daarbuiten zonet zong?
Ik zei, ja.
Oh, dat was zo mooi zei ze.
Oh, fijn zei ik – kende je dat lied?
Nee, ik stond even buiten te roken.

Al mogen we hier binnen van wie dan ook niet meer uit volle borst zingen, wel … niet getreurd – er is nog een wereld daarbuiten waar we Gods lof kunnen verkondigen en bezingen.

Toch wil ik wel voorstellen, dat als we liederen samen overdenken of beluisteren, dat we de woorden ingetogen maar wel hardop meelezen – dat mag volgens mij nog wel. Zo kun je in ieder geval de woorden zelf naar God uitspreken.
Dat is m.i. mooier en makkelijker dan geheel passief luisteren en de worsteling met je mond moeten aangaan als het lied op je tong brand.

Zo wil ik voorstellen om tot slot nog 2 liederen SAMEN te horen EN zelf zachtjes mee uit te spreken.
Voor de kijkers en luisteraars thuis: u kunt natuurlijk uit volle borst meegalmen!
Eerlijk is eerlijk, ik kan me vaak nauwelijks inhouden als ik die liederen hoor en ben alleszins geneigd uit volle borst mee te galmen.
Maar dat doe ik hier dus nog maar even niet.
Als u de vrijmoedigheid hebt, spreek de woorden dan rustig uit, alsof u ze zachtjes tegen de Here God Zelf zegt en laat het als een mooi stil gebed voor Hem opstijgen.

Het eerste lied is van Sela – het zingen en getuigen van Kinga Ban heeft mij de laatste jaren van haar ziekte en strijd met kanker diep geraakt en ook deze woorden vinden een diepe echo in mijn hart, als ik me soms bang en overrompeld voel door alle complexe uitdagingen in dit leven.
< SELA – Een weg naar U >

Het tweede lied is een oproep om samen moedig en waardig voor Gods overwinning te LEREN strijden. Ik weet niet of u het opmerkt, maar ik voeg vaak het woordje LEREN in, waar ik in mijn vorige digitale boodschap ook de nadruk op legde – we hebben echt nog zoveel te LEREN.
< Opwekking 33 – In Gods overwinning >

Mooie, moeilijke, complexe zaken volgen elkaar in onze wereld snel op en leren mij oprecht bidden – bidt u mee?

Of misschien zingt / bidt u het liever: < SELA – Heer wij mij Uw Weg >
1. Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, Uw vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan;
spreek dan door Uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4. Heer, toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft,
toon ons dat Christus
heel onze weg gelopen heeft.

 

1.

2. < Als ik maar weet dat alles hier, mij nader brengt tot God >.

3. Klik om de Medische Brandbrief te lezen die ik dus ook ondertekent heb.

4. Een persoonlijke bezorgde brief gestuurd aan het schoolbestuur van de school van onze jongste dochter.

5. Klik hier om in een nieuwe tab meer te lezen over LEREN wandelen met God.

6.

De twee video clips zullen hun effect missen, omdat ze niet altijd goed te verstaan zijn of zelfs niet in het Engels zijn!

7.

< Klik om de oorspronkelijke toespraak te bekijken >
Ik heb tijdens de oorspronkelijke toespraak niet alles genoemd, wat hierboven vermeld staat.
De digitale versie behandelt het onderwerp m.i. wat uitgebreider en beter!

 

Reacties op reacties (toevoegingen)

Ik krijg hier en daar wat reacties die tot overdenking en overleg stemmen.
Ik zal hier te Zijner tijd wat verdere verduidelijking of verdieping toevoegen.
Shalom 😇